Рамэа і Джульета (16+)

Билеты
  • 11
    октября
    19:00
    Пт
Белорусский государственный академический
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Уильям Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
16+
Повесть о любви в двух действиях с антрактом
Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут

Старики двух уважаемых семейств знают: их обоюдная ненависть вынуждает молодых жить во вражде. Времени на жизнь остаётся всё меньше. Времени на любовь не остаётся совсем. А любовь приходит. Подростки, которых обрекли на противостояние и научили биться до смерти, теперь учатся любить и ужасаются семейной традиции. Разумный взрослый, друг и духовный наставник, видит в этой любви знак свыше -- заклятые враги вынуждены будут примириться и обретут будущее! Но хватит ли будущего на всех, кто ненавидит здесь и сейчас? И какой ценой оно будет оплачено?
Если бы молодость знала, а старость могла!
Беларускі дзяржаўны акадэмічны
ТЭАТР ЮНАГА ГЛЕДАЧА

Уільям Шэкспір
РАМЭА І ДЖУЛЬЕТА 16+
Аповед пра каханне на дзве дзеі з антрактам
Спектакль доўжыцца 2 гадзіны 10 хвілін

Старыя двух паважаных сямействаў ведаюць: іх ўзаемная нянавісьць змушае маладых жыць ў варажнечы. Часу на жыццё застаецца ўсё меней. Часу на каханне не застаецца зусім. А каханне прыходзіць. Падлеткі, якіх выраклі на супрацьстаянне і навучылі біцца да смерці, цяпер вучацца любіць і жахаюцца сямейнай традыцыі. Разумны дарослы, сябар і духоўны настаўнік, бачыць у гэтай любові вышэйшы знак -- заклятыя ворагі вымушаныя будуць прымірыцца і здабудуць будучыню! Але ці хопіць будучыні на ўсіх, хто ненавідзіць тут і цяпер? І якім коштам яна будзе аплачана?
Калі б маладосць ведала, а старасць магла!