Я бачу сонца (12+)

Нодар Думбадзе
Я ВИЖУ СОЛНЦЕ
Подросток Сосо ещё не годится в солдаты -- не дорос. Его война -- тяжёлая работа в поле, учёба, помощь тёте Кето и однокласснице Хатии. Сосо водит девочку в школу, потому что из всего окружающего мира Хатия видит только солнце. Но раз видит солнце, есть надежда, что зрение можно вернуть! После войны.
А сейчас маленькое грузинское село отчаянно работает для победы и так же отчаянно ждёт, ждёт своих солдат с фронта. Ведь кто-то же должен вернуться! Иначе с кем Хатия будет смотреть на солнце? Кто посеет кукурузу и восстановит мельницу? Кто женится на красавице тёте Кето?..


Надар Думбадзе
Я БАЧУ СОНЦА
Падлетка Сасо яшчэ не бяруць у салдаты -- не дарос. Ягоная вайна -- цяжкая праца ў полі, вучоба, дапамога цётцы Кето і аднакласніцы Хаціі. Сасойя водзіць дзяўчынку ў школу, таму што з усяго навакольнага свету Хація бачыць толькі сонца. А калі бачыць сонца, дык мае надзею, што зрок можна вярнуць! Пасля вайны.
А зараз маленькае грузінскае сяло роспачна працуе для перамогі і гэтаксама роспачна чакае, чакае сваіх салдат з фронту. Бо нехта ж мусіць вярнуцца! Інакш з кім Хація будзе глядзець на сонца? Хто пасее кукурузу і адновіць млын? Кто ажэніцца з прыгажуняй цёткай Кето?..